Bloghttp://jancivanco.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskWindows 8: Hrozia pre zmeny problémy s kompatibilitou? (jancivanco)Ra­di­kál­ne zme­ny pred­sta­ve­né spo­lu s Win­dows 8pri­ná­ša­jú aj otáz­ky, ako to bu­de s kom­pa­ti­bi­li­tou exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií s no­vým OS od Mic­ro­sof­tu.Tue, 07 Jun 2011 22:38:12 +0200https://jancivanco.blog.sme.sk/c/267404/Windows-8-Hrozia-pre-zmeny-problemy-s-kompatibilitou.html?ref=rssYouTube oslávil 6 rokov (jancivanco)Pred šies­ti­mi rok­mi sa zro­dil ce­los­ve­to­vo naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo po­rtál YouTu­be. Neus­tá­le ras­tú­ca po­pu­la­ri­ta tej­to ko­mu­nit­nej služ­by, kto­rá je zá­ro­veň dru­hým naj­väč­ším vy­hľa­dá­va­čom na sve­te, po­moh­la YouTu­be do­siah­nuť za šesť ro­kov vý­znam­né míľ­ni­ky: po­uží­va­te­lia z ce­lé­ho sve­ta nah­ra­jú na YouTu­be kaž­dú mi­nú­tu 2 dni vi­dea (48 ho­dín), za je­den deň si po­zrú tri mi­liar­dy vi­deí.Mon, 06 Jun 2011 23:05:45 +0200https://jancivanco.blog.sme.sk/c/267297/YouTube-oslavil-6-rokov.html?ref=rssKonečne mám svoj blog! (jancivanco)Konečne dnes som si zalozil svoj blog. Vdaka službe www.blog.sme.sk sa to stalo skutočnosťou a odnes sa stávam aktívním blogerom.Mon, 06 Jun 2011 22:38:54 +0200https://jancivanco.blog.sme.sk/c/267293/Konecne-mam-svoj-blog.html?ref=rss