Windows 8: Hrozia pre zmeny problémy s kompatibilitou?

Autor: Janči Vančo | 7.6.2011 o 22:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  33x

Ra­di­kál­ne zme­ny pred­sta­ve­né spo­lu s Win­dows 8pri­ná­ša­jú aj otáz­ky, ako to bu­de s kom­pa­ti­bi­li­tou exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií s no­vým OS od Mic­ro­sof­tu.

Aj keď roz­hra­nie Win­dows 8 vy­ze­rá úpl­ne inak, ako sme bo­li po­sled­ných 25 ro­kov zvyk­nu­tí, a je za­pl­ne­né veľ­ký­mi dlaž­di­co­vým iko­na­mi, po­dob­ný­mi tým vo Win­dows Pho­ne 7, tak­že na pr­vý po­hľad sa mô­že zdať, že ide o úpl­ne iný sys­tém, opak je prav­da. Ide to­tiž len o von­kaj­šiu po­do­bu a pod tým­to roz­hra­ním sa po­dľa na­šich ame­ric­kých ko­le­gov skrý­va­jú stá­le sta­ré zná­me Win­dows so správ­com úloh, pa­nel­mi nás­tro­jov či pries­kum­ní­kom. Ne­pôj­de te­da o ra­di­kál­ny rez ako v prí­pa­de plat­for­my Win­dows Mo­bi­le, kde ap­li­ká­cie z nej ne­mož­no po­užiť pod nov­ším Win­dows Pho­ne a nao­pak. Kom­pa­ti­bi­li­ta by ma­la zos­tať za­cho­va­ná, aj keď mož­no oča­ká­vať ako pri kaž­dej vý­raz­nej­šej zme­ne v ope­rač­nom sys­té­me, sa­moz­rej­me, ur­či­té ťaž­kos­ti, nap­rík­lad so star­ší­mi ov­lá­dač­mi ale­bo niek­to­rý­mi špe­ci­fic­ký­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­ré sa od­vo­lá­va­jú na špe­ci­fic­ké pr­vky ur­či­té­ho OS.

Dlaž­di­co­vé iko­ny vo Win­dows 8 sa vy­zna­ču­jú sna­hou uľah­čiť po­uží­va­te­ľom prá­cu. Net­re­ba na ne v mno­hých prí­pa­doch vô­bec kli­kať, pre­to­že ob­sa­hu­jú in­for­má­cie pria­mo v se­be. Nap­rík­lad pred­po­veď po­ča­sia zob­ra­zu­je ak­tuál­ne ale­bo nas­ta­ve­né úda­je. Sa­moz­rej­me, tá­to fun­kcio­na­li­ta sa dá oča­ká­vať len od no­vých ap­li­ká­cií. Po­dpo­ro­va­né sú aj ges­tá, kto­rý­mi mož­no ov­lá­dať viac ap­li­ká­cií, a nap­rík­lad pri spúš­ťa­ní sa no­vý prog­ram dá umies­tniť ved­ľa už bež­iace­ho, tak­že po­tom mô­že­te ľah­ko pra­co­vať s obo­ma.

Sa­moz­rej­me, nas­ky­tá sa otáz­ka, ako to bu­de s kom­pa­ti­bi­li­tou do­te­raj­šie­ho sof­tvé­ru. Mic­ro­soft tvr­dí, že no­vé ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 vy­tvo­ril po­mo­cou HTML5 a Ja­vaS­crip­tu, tak­že sú po­dob­né tým, aké by ste hľa­da­li na tab­le­te (a bu­dú ľah­ko pra­co­vať tak na pro­ce­so­roch x86, ako aj ARM) a Mic­ro­soft si tým nec­há­va ot­vo­re­né dve­re na dis­tri­bú­ciu ta­kýc­hto ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 pria­mo z vlas­tné­ho inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du. Sú­čas­ťou no­vé­ho OS Win­dows bu­de aj Inter­net Explo­rer 10 up­ra­ve­ný na ov­lá­da­nie do­ty­kom.

Čo sa tý­ka tra­dič­né­ho sof­tvé­ru, ako je ho­ci MS Of­fi­ce či Ado­be Pho­tos­hop, ten by mal pod no­vým Win­dows pra­co­vať tak, ako sme bo­li zvyk­nu­tí, a te­da sa bu­de ov­lá­dať bež­ným spô­so­bom. Ak bu­dú chcieť vý­rob­co­via prip­ra­viť ap­li­ká­cie pria­mo pre Win­dows 8, bu­dú ich mu­sieť prep­rog­ra­mo­vať. Vý­vo­já­rov te­da ča­ká po­mer­ne veľ­ký kus prá­ce. Otáz­kou však stá­le zos­tá­va, ako to bu­de s kom­pa­ti­bi­li­tou ap­li­ká­cií x86 na po­čí­ta­čoch s pro­ce­sor­mi ARM. Mic­ro­soft sí­ce tvr­dí, že žiad­ny prob­lém ne­bu­de, ale zá­stup­co­via In­te­lu sú iné­ho ná­zo­ru a kon­krét­ne vy­svet­le­nie za­tiaľ ne­bo­lo pred­lo­že­né. Ko­men­tá­to­ri naj­čas­tej­šie špe­ku­lu­jú, že pô­jde prav­de­po­dob­ne o ne­ja­ký emu­lá­tor, ale je otáz­ne, ako sa emu­lá­cia inštruk­cií x86 pre­ja­ví na rých­los­ti be­hu ap­li­ká­cií. Tu je te­da stá­le ve­ľa ne­zod­po­ve­da­né­ho.

Ďal­ší prob­lém Win­dows 8 bu­de prav­de­po­dob­ne pri­ja­tie ta­kej vý­raz­nej zme­ny ši­ro­kou ve­rej­nos­ťou.

Zdroj: com­pu­terworld.cz

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Jeden za všetkých, všetci za jedného. Čo má Kaliňák s tromi mušketiermi

Dom, v ktorom býva minister vnútra Robert Kaliňák, je pomenovaný podľa Aramisa z Troch mušketierov. Susedmi sú Athos a Porthos.


Už ste čítali?