YouTube oslávil 6 rokov

Autor: Janči Vančo | 6.6.2011 o 23:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  34x

Pred šies­ti­mi rok­mi sa zro­dil ce­los­ve­to­vo naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo po­rtál YouTu­be. Neus­tá­le ras­tú­ca po­pu­la­ri­ta tej­to ko­mu­nit­nej služ­by, kto­rá je zá­ro­veň dru­hým naj­väč­ším vy­hľa­dá­va­čom na sve­te, po­moh­la YouTu­be do­siah­nuť za šesť ro­kov vý­znam­né míľ­ni­ky: po­uží­va­te­lia z ce­lé­ho sve­ta nah­ra­jú na YouTu­be kaž­dú mi­nú­tu 2 dni vi­dea (48 ho­dín), za je­den deň si po­zrú tri mi­liar­dy vi­deí.

YouTu­be je ce­los­ve­to­vo už šesť ro­kov na špič­ke ob­ľú­be­nos­ti med­zi inter­ne­to­vý­mi po­rtál­mi. Plat­for­ma pre zdie­ľa­nie vi­dea neus­tá­le zís­ka­va no­vých priaz­niv­cov a tiež auto­rov ori­gi­nál­ne­ho ob­sa­hu. Mi­nu­lý rok v no­vem­bri, keď ob­jem nah­ra­ných vi­deí za mi­nú­tu do­sia­hol úro­veň 35 ho­dín, sa YouTu­be sta­vil so svo­ji­mi po­uží­va­teľ­mi, do­ke­dy do­ká­žu pre­ko­nať 48 ho­dín. Tú­to hra­ni­cu do­siah­li po­uží­va­te­lia prá­ve na šies­te vý­ro­čie YouTu­be. Za po­sled­ných 6 me­sia­cov ide o ná­rast v ob­je­me nah­ra­ných vi­deí o 37 % a za po­sled­ný rok až o 100 %.

Po­uží­va­te­lia tiež prek­ro­či­li hra­ni­cu troch mi­liárd po­zre­tých vi­deí za deň. To­to čís­lo zod­po­ve­dá zhru­ba po­lo­vi­ci ľud­skej po­pu­lá­cie na Ze­mi. Z po­hľa­du Slo­ven­ska s prib­liž­ne 5,5 mi­lión­mi oby­va­te­ľov by si kaž­dý je­den z nich vrá­ta­ne bá­bä­tiek mu­sel den­ne po­zrieť oko­lo 550 vi­deí.

YouTu­be pred­sta­vo­val na za­čiat­ku vý­hrad­ne zá­bav­nú plat­for­mu na zdie­ľa­nie a sle­do­va­nie uží­va­teľ­ských vi­deí, kto­ré si moh­li po­zrieť ľu­dia kde­koľ­vek na sve­te. Dnes po­nú­ka YouTu­be ove­ľa viac, pre­to­že ok­rem ob­sa­hu sa­mot­ných po­uží­va­te­ľov po­nú­ka aj fil­my naj­väč­ších fil­mo­vých štú­dií Ho­lywoodu, pre­mié­ry pies­ní tých naj­väč­ších hu­dob­ných hviezd, uvád­za ži­vé pre­no­sy dô­le­ži­tých uda­los­tí a ove­ľa viac. Svo­jim po­uží­va­te­ľom, kto­rí vy­tvá­ra­jú ori­gi­nál­ny ob­sah, umož­ňu­je za­rá­bať pe­nia­ze na rek­la­me. Zá­ro­veň vy­tvá­ra aj efek­tív­ne mo­de­ly pre tých, kto­rí chcú pros­tred­níc­tvom rek­la­my os­lo­viť svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu na YouTu­be.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Prehrali a odišli k medveďom. Danko nie je prvý, kto sa po porážke stratil

Za medveďmi pravidelne chodil Vladimír Mečiar, po neúspešných voľbách sa trikrát vytratil aj Robert Fico.

KOMENTÁRE

Málo tu oslavujeme to dobro, čo na Slovensku bolo, je a bude

Slovákom budú tieto slová znieť trochu pateticky.


Už ste čítali?