YouTube oslávil 6 rokov

Autor: Janči Vančo | 6.6.2011 o 23:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  33x

Pred šies­ti­mi rok­mi sa zro­dil ce­los­ve­to­vo naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo po­rtál YouTu­be. Neus­tá­le ras­tú­ca po­pu­la­ri­ta tej­to ko­mu­nit­nej služ­by, kto­rá je zá­ro­veň dru­hým naj­väč­ším vy­hľa­dá­va­čom na sve­te, po­moh­la YouTu­be do­siah­nuť za šesť ro­kov vý­znam­né míľ­ni­ky: po­uží­va­te­lia z ce­lé­ho sve­ta nah­ra­jú na YouTu­be kaž­dú mi­nú­tu 2 dni vi­dea (48 ho­dín), za je­den deň si po­zrú tri mi­liar­dy vi­deí.

YouTu­be je ce­los­ve­to­vo už šesť ro­kov na špič­ke ob­ľú­be­nos­ti med­zi inter­ne­to­vý­mi po­rtál­mi. Plat­for­ma pre zdie­ľa­nie vi­dea neus­tá­le zís­ka­va no­vých priaz­niv­cov a tiež auto­rov ori­gi­nál­ne­ho ob­sa­hu. Mi­nu­lý rok v no­vem­bri, keď ob­jem nah­ra­ných vi­deí za mi­nú­tu do­sia­hol úro­veň 35 ho­dín, sa YouTu­be sta­vil so svo­ji­mi po­uží­va­teľ­mi, do­ke­dy do­ká­žu pre­ko­nať 48 ho­dín. Tú­to hra­ni­cu do­siah­li po­uží­va­te­lia prá­ve na šies­te vý­ro­čie YouTu­be. Za po­sled­ných 6 me­sia­cov ide o ná­rast v ob­je­me nah­ra­ných vi­deí o 37 % a za po­sled­ný rok až o 100 %.

Po­uží­va­te­lia tiež prek­ro­či­li hra­ni­cu troch mi­liárd po­zre­tých vi­deí za deň. To­to čís­lo zod­po­ve­dá zhru­ba po­lo­vi­ci ľud­skej po­pu­lá­cie na Ze­mi. Z po­hľa­du Slo­ven­ska s prib­liž­ne 5,5 mi­lión­mi oby­va­te­ľov by si kaž­dý je­den z nich vrá­ta­ne bá­bä­tiek mu­sel den­ne po­zrieť oko­lo 550 vi­deí.

YouTu­be pred­sta­vo­val na za­čiat­ku vý­hrad­ne zá­bav­nú plat­for­mu na zdie­ľa­nie a sle­do­va­nie uží­va­teľ­ských vi­deí, kto­ré si moh­li po­zrieť ľu­dia kde­koľ­vek na sve­te. Dnes po­nú­ka YouTu­be ove­ľa viac, pre­to­že ok­rem ob­sa­hu sa­mot­ných po­uží­va­te­ľov po­nú­ka aj fil­my naj­väč­ších fil­mo­vých štú­dií Ho­lywoodu, pre­mié­ry pies­ní tých naj­väč­ších hu­dob­ných hviezd, uvád­za ži­vé pre­no­sy dô­le­ži­tých uda­los­tí a ove­ľa viac. Svo­jim po­uží­va­te­ľom, kto­rí vy­tvá­ra­jú ori­gi­nál­ny ob­sah, umož­ňu­je za­rá­bať pe­nia­ze na rek­la­me. Zá­ro­veň vy­tvá­ra aj efek­tív­ne mo­de­ly pre tých, kto­rí chcú pros­tred­níc­tvom rek­la­my os­lo­viť svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu na YouTu­be.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Jeden za všetkých, všetci za jedného. Čo má Kaliňák s tromi mušketiermi

Dom, v ktorom býva minister vnútra Robert Kaliňák, je pomenovaný podľa Aramisa z Troch mušketierov. Susedmi sú Athos a Porthos.


Už ste čítali?