Windows 8: Hrozia pre zmeny problémy s kompatibilitou?

Autor: Janči Vančo | 7.6.2011 o 22:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  27x

Ra­di­kál­ne zme­ny pred­sta­ve­né spo­lu s Win­dows 8pri­ná­ša­jú aj otáz­ky, ako to bu­de s kom­pa­ti­bi­li­tou exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií s no­vým OS od Mic­ro­sof­tu.

Aj keď roz­hra­nie Win­dows 8 vy­ze­rá úpl­ne inak, ako sme bo­li po­sled­ných 25 ro­kov zvyk­nu­tí, a je za­pl­ne­né veľ­ký­mi dlaž­di­co­vým iko­na­mi, po­dob­ný­mi tým vo Win­dows Pho­ne 7, tak­že na pr­vý po­hľad sa mô­že zdať, že ide o úpl­ne iný sys­tém, opak je prav­da. Ide to­tiž len o von­kaj­šiu po­do­bu a pod tým­to roz­hra­ním sa po­dľa na­šich ame­ric­kých ko­le­gov skrý­va­jú stá­le sta­ré zná­me Win­dows so správ­com úloh, pa­nel­mi nás­tro­jov či pries­kum­ní­kom. Ne­pôj­de te­da o ra­di­kál­ny rez ako v prí­pa­de plat­for­my Win­dows Mo­bi­le, kde ap­li­ká­cie z nej ne­mož­no po­užiť pod nov­ším Win­dows Pho­ne a nao­pak. Kom­pa­ti­bi­li­ta by ma­la zos­tať za­cho­va­ná, aj keď mož­no oča­ká­vať ako pri kaž­dej vý­raz­nej­šej zme­ne v ope­rač­nom sys­té­me, sa­moz­rej­me, ur­či­té ťaž­kos­ti, nap­rík­lad so star­ší­mi ov­lá­dač­mi ale­bo niek­to­rý­mi špe­ci­fic­ký­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­ré sa od­vo­lá­va­jú na špe­ci­fic­ké pr­vky ur­či­té­ho OS.

Dlaž­di­co­vé iko­ny vo Win­dows 8 sa vy­zna­ču­jú sna­hou uľah­čiť po­uží­va­te­ľom prá­cu. Net­re­ba na ne v mno­hých prí­pa­doch vô­bec kli­kať, pre­to­že ob­sa­hu­jú in­for­má­cie pria­mo v se­be. Nap­rík­lad pred­po­veď po­ča­sia zob­ra­zu­je ak­tuál­ne ale­bo nas­ta­ve­né úda­je. Sa­moz­rej­me, tá­to fun­kcio­na­li­ta sa dá oča­ká­vať len od no­vých ap­li­ká­cií. Po­dpo­ro­va­né sú aj ges­tá, kto­rý­mi mož­no ov­lá­dať viac ap­li­ká­cií, a nap­rík­lad pri spúš­ťa­ní sa no­vý prog­ram dá umies­tniť ved­ľa už bež­iace­ho, tak­že po­tom mô­že­te ľah­ko pra­co­vať s obo­ma.

Sa­moz­rej­me, nas­ky­tá sa otáz­ka, ako to bu­de s kom­pa­ti­bi­li­tou do­te­raj­šie­ho sof­tvé­ru. Mic­ro­soft tvr­dí, že no­vé ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 vy­tvo­ril po­mo­cou HTML5 a Ja­vaS­crip­tu, tak­že sú po­dob­né tým, aké by ste hľa­da­li na tab­le­te (a bu­dú ľah­ko pra­co­vať tak na pro­ce­so­roch x86, ako aj ARM) a Mic­ro­soft si tým nec­há­va ot­vo­re­né dve­re na dis­tri­bú­ciu ta­kýc­hto ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 pria­mo z vlas­tné­ho inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du. Sú­čas­ťou no­vé­ho OS Win­dows bu­de aj Inter­net Explo­rer 10 up­ra­ve­ný na ov­lá­da­nie do­ty­kom.

Čo sa tý­ka tra­dič­né­ho sof­tvé­ru, ako je ho­ci MS Of­fi­ce či Ado­be Pho­tos­hop, ten by mal pod no­vým Win­dows pra­co­vať tak, ako sme bo­li zvyk­nu­tí, a te­da sa bu­de ov­lá­dať bež­ným spô­so­bom. Ak bu­dú chcieť vý­rob­co­via prip­ra­viť ap­li­ká­cie pria­mo pre Win­dows 8, bu­dú ich mu­sieť prep­rog­ra­mo­vať. Vý­vo­já­rov te­da ča­ká po­mer­ne veľ­ký kus prá­ce. Otáz­kou však stá­le zos­tá­va, ako to bu­de s kom­pa­ti­bi­li­tou ap­li­ká­cií x86 na po­čí­ta­čoch s pro­ce­sor­mi ARM. Mic­ro­soft sí­ce tvr­dí, že žiad­ny prob­lém ne­bu­de, ale zá­stup­co­via In­te­lu sú iné­ho ná­zo­ru a kon­krét­ne vy­svet­le­nie za­tiaľ ne­bo­lo pred­lo­že­né. Ko­men­tá­to­ri naj­čas­tej­šie špe­ku­lu­jú, že pô­jde prav­de­po­dob­ne o ne­ja­ký emu­lá­tor, ale je otáz­ne, ako sa emu­lá­cia inštruk­cií x86 pre­ja­ví na rých­los­ti be­hu ap­li­ká­cií. Tu je te­da stá­le ve­ľa ne­zod­po­ve­da­né­ho.

Ďal­ší prob­lém Win­dows 8 bu­de prav­de­po­dob­ne pri­ja­tie ta­kej vý­raz­nej zme­ny ši­ro­kou ve­rej­nos­ťou.

Zdroj: com­pu­terworld.cz

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Deti boháčov majú vlastnú sieť, stojí za ňou Slovák

Byť bohatým je nuda, keď vás nikto nevidí, tvrdí nová aplikácia určená pre deti bohatých.

SVET

Šoky, nefunkčné lepidlo a Trump. Ako Rakúsko už deväť mesiacov volí prezidenta

Z víťazstiev sa už tešili, rozhodne sa až teraz.

DOMOV

Stálicou maďarskej politiky na Slovensku je Bugár

Maďarskú menšinu reprezentujú od roku 1989 tie isté tváre.


Už ste čítali?