YouTube oslávil 6 rokov

Autor: Janči Vančo | 6.6.2011 o 23:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  24x

Pred šies­ti­mi rok­mi sa zro­dil ce­los­ve­to­vo naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo po­rtál YouTu­be. Neus­tá­le ras­tú­ca po­pu­la­ri­ta tej­to ko­mu­nit­nej služ­by, kto­rá je zá­ro­veň dru­hým naj­väč­ším vy­hľa­dá­va­čom na sve­te, po­moh­la YouTu­be do­siah­nuť za šesť ro­kov vý­znam­né míľ­ni­ky: po­uží­va­te­lia z ce­lé­ho sve­ta nah­ra­jú na YouTu­be kaž­dú mi­nú­tu 2 dni vi­dea (48 ho­dín), za je­den deň si po­zrú tri mi­liar­dy vi­deí.

YouTu­be je ce­los­ve­to­vo už šesť ro­kov na špič­ke ob­ľú­be­nos­ti med­zi inter­ne­to­vý­mi po­rtál­mi. Plat­for­ma pre zdie­ľa­nie vi­dea neus­tá­le zís­ka­va no­vých priaz­niv­cov a tiež auto­rov ori­gi­nál­ne­ho ob­sa­hu. Mi­nu­lý rok v no­vem­bri, keď ob­jem nah­ra­ných vi­deí za mi­nú­tu do­sia­hol úro­veň 35 ho­dín, sa YouTu­be sta­vil so svo­ji­mi po­uží­va­teľ­mi, do­ke­dy do­ká­žu pre­ko­nať 48 ho­dín. Tú­to hra­ni­cu do­siah­li po­uží­va­te­lia prá­ve na šies­te vý­ro­čie YouTu­be. Za po­sled­ných 6 me­sia­cov ide o ná­rast v ob­je­me nah­ra­ných vi­deí o 37 % a za po­sled­ný rok až o 100 %.

Po­uží­va­te­lia tiež prek­ro­či­li hra­ni­cu troch mi­liárd po­zre­tých vi­deí za deň. To­to čís­lo zod­po­ve­dá zhru­ba po­lo­vi­ci ľud­skej po­pu­lá­cie na Ze­mi. Z po­hľa­du Slo­ven­ska s prib­liž­ne 5,5 mi­lión­mi oby­va­te­ľov by si kaž­dý je­den z nich vrá­ta­ne bá­bä­tiek mu­sel den­ne po­zrieť oko­lo 550 vi­deí.

YouTu­be pred­sta­vo­val na za­čiat­ku vý­hrad­ne zá­bav­nú plat­for­mu na zdie­ľa­nie a sle­do­va­nie uží­va­teľ­ských vi­deí, kto­ré si moh­li po­zrieť ľu­dia kde­koľ­vek na sve­te. Dnes po­nú­ka YouTu­be ove­ľa viac, pre­to­že ok­rem ob­sa­hu sa­mot­ných po­uží­va­te­ľov po­nú­ka aj fil­my naj­väč­ších fil­mo­vých štú­dií Ho­lywoodu, pre­mié­ry pies­ní tých naj­väč­ších hu­dob­ných hviezd, uvád­za ži­vé pre­no­sy dô­le­ži­tých uda­los­tí a ove­ľa viac. Svo­jim po­uží­va­te­ľom, kto­rí vy­tvá­ra­jú ori­gi­nál­ny ob­sah, umož­ňu­je za­rá­bať pe­nia­ze na rek­la­me. Zá­ro­veň vy­tvá­ra aj efek­tív­ne mo­de­ly pre tých, kto­rí chcú pros­tred­níc­tvom rek­la­my os­lo­viť svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu na YouTu­be.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Deti boháčov majú vlastnú sieť, stojí za ňou Slovák

Byť bohatým je nuda, keď vás nikto nevidí, tvrdí nová aplikácia určená pre deti bohatých.

SVET

Šoky, nefunkčné lepidlo a Trump. Ako Rakúsko už deväť mesiacov volí prezidenta

Z víťazstiev sa už tešili, rozhodne sa až teraz.

DOMOV

Stálicou maďarskej politiky na Slovensku je Bugár

Maďarskú menšinu reprezentujú od roku 1989 tie isté tváre.


Už ste čítali?