YouTube oslávil 6 rokov

Autor: Janči Vančo | 6.6.2011 o 23:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  27x

Pred šies­ti­mi rok­mi sa zro­dil ce­los­ve­to­vo naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo po­rtál YouTu­be. Neus­tá­le ras­tú­ca po­pu­la­ri­ta tej­to ko­mu­nit­nej služ­by, kto­rá je zá­ro­veň dru­hým naj­väč­ším vy­hľa­dá­va­čom na sve­te, po­moh­la YouTu­be do­siah­nuť za šesť ro­kov vý­znam­né míľ­ni­ky: po­uží­va­te­lia z ce­lé­ho sve­ta nah­ra­jú na YouTu­be kaž­dú mi­nú­tu 2 dni vi­dea (48 ho­dín), za je­den deň si po­zrú tri mi­liar­dy vi­deí.

YouTu­be je ce­los­ve­to­vo už šesť ro­kov na špič­ke ob­ľú­be­nos­ti med­zi inter­ne­to­vý­mi po­rtál­mi. Plat­for­ma pre zdie­ľa­nie vi­dea neus­tá­le zís­ka­va no­vých priaz­niv­cov a tiež auto­rov ori­gi­nál­ne­ho ob­sa­hu. Mi­nu­lý rok v no­vem­bri, keď ob­jem nah­ra­ných vi­deí za mi­nú­tu do­sia­hol úro­veň 35 ho­dín, sa YouTu­be sta­vil so svo­ji­mi po­uží­va­teľ­mi, do­ke­dy do­ká­žu pre­ko­nať 48 ho­dín. Tú­to hra­ni­cu do­siah­li po­uží­va­te­lia prá­ve na šies­te vý­ro­čie YouTu­be. Za po­sled­ných 6 me­sia­cov ide o ná­rast v ob­je­me nah­ra­ných vi­deí o 37 % a za po­sled­ný rok až o 100 %.

Po­uží­va­te­lia tiež prek­ro­či­li hra­ni­cu troch mi­liárd po­zre­tých vi­deí za deň. To­to čís­lo zod­po­ve­dá zhru­ba po­lo­vi­ci ľud­skej po­pu­lá­cie na Ze­mi. Z po­hľa­du Slo­ven­ska s prib­liž­ne 5,5 mi­lión­mi oby­va­te­ľov by si kaž­dý je­den z nich vrá­ta­ne bá­bä­tiek mu­sel den­ne po­zrieť oko­lo 550 vi­deí.

YouTu­be pred­sta­vo­val na za­čiat­ku vý­hrad­ne zá­bav­nú plat­for­mu na zdie­ľa­nie a sle­do­va­nie uží­va­teľ­ských vi­deí, kto­ré si moh­li po­zrieť ľu­dia kde­koľ­vek na sve­te. Dnes po­nú­ka YouTu­be ove­ľa viac, pre­to­že ok­rem ob­sa­hu sa­mot­ných po­uží­va­te­ľov po­nú­ka aj fil­my naj­väč­ších fil­mo­vých štú­dií Ho­lywoodu, pre­mié­ry pies­ní tých naj­väč­ších hu­dob­ných hviezd, uvád­za ži­vé pre­no­sy dô­le­ži­tých uda­los­tí a ove­ľa viac. Svo­jim po­uží­va­te­ľom, kto­rí vy­tvá­ra­jú ori­gi­nál­ny ob­sah, umož­ňu­je za­rá­bať pe­nia­ze na rek­la­me. Zá­ro­veň vy­tvá­ra aj efek­tív­ne mo­de­ly pre tých, kto­rí chcú pros­tred­níc­tvom rek­la­my os­lo­viť svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu na YouTu­be.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Politológ: Dnes je symbolom strednej Európy plot

Havlíček a ďalší cestovali do Ruska a konštatovali, že Rusi sú síce naši slovanskí bratia, jazyk je podobný, ale režim je úplne iný.

TECH

Ako vznikli čísla? Počítať nám pomáha nula

Keď začali mať ľudia viac vecí na počítanie, už im nestačili čiarky na stenách.

EKONOMIKA

Daň z nehnuteľností narástla. Kde ľudia platia najviac?

V Novom Meste nad Váhom zaplatia ľudia až o 330 percent viac.


Už ste čítali?